1
Aydınlatma Metni
2
Kişisel Bilgiler
3
Eğitim Bilgileri
4
Yetki̇nli̇k Soruları
5
Staj Soruları
6
Diğer Bilgiler

DİJİTAL HAMLE

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Hamle Mühendislik olarak, Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)ve ilgili yasal mevzuat gereğince ve “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

Hamle Mühendislik Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”)KVKK’nın “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11 inci maddesinde sayılan hakların neler olduğu ile ilgili şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metninde “Kişisel Veriler” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” de kapsar.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileri, Firma ile kişisel veri sahibi arasındaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firma birimlerince oluşturulacak ve güncellenerek işlenecek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.Kişisel verileri, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı KVKK’ nın 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veriler işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecek ve aynı Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri kapsamında aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Toplanan kişisel veriler;
 • Ölçme değerlendirme ve başarı takibi yapılabilmesi,
 • Firma bünyesindeki tüm çalışanların mali ve özlük haklarının yürütülebilmesi,
 • Personel ve öğrencilerin ilgili mevzuat gereği tutulması gereken kayıtlarının yapılabilmesi,
 • Firmanın tanıtımı ve yürütülen etkinliklerin kamuoyu ile paylaşılabilmesi,
 • İhale süreçlerinin yürütülebilmesi, alınan mal ve hizmetlerden kaynaklanan ödemelerin yapılabilmesi,
 • Firma ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin (öğrenciler, çalışanlar, mezunlar, personel adayları, öğrenci adayları, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları vb.) Firma ve/veya firmaya bağlı birimlerce sağlanan hizmetlerden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • Firma ve/veya firmaya bağlı birimlerde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin (öğrenciler, çalışanlar, mezunlar, personel adayları, öğrenci adayları, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları vb.) can ve mal güvenliği ile hukuki, ticari, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülebilmesi,
 • Kariyer planlamasında mezunlara destek olunabilmesi, mezun başarısının izlenmesi, mezunlar ağı oluşturulabilmesi,
 • Firma ve/veya firmaya bağlı bağlı tüm birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, memnuniyetin artırılabilmesi, bu kapsamda gerekli değişiklerin yapılabilmesi ile istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilebilmesi,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmenin yapılabilmesi, şikayet ve önerilerin değerlendirilebilmesi için Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan irtibata geçilebilmesi,
 • Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, proje başvuruları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,
 • Firmanın insan kaynakları süreç ve politikalarının yürütülebilmesi,
 • Firmanın stratejilerinin yasal uyum süreçlerinin belirlenebilmesi, geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi,
 • Firmanın ile firmaya bağlı birimlerin akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilebilmesi,

Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesiamaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

6698 sayılı KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4 üncü maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” ile 5 inci maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları”, 6 ncı maddesinde belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel veriler, gerektiğinde, işlenmek üzere Firma ve/veya firmaya bağlı birimlere, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel kişilere, (iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilere), KVKK’nın 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen durumlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11 inci Maddesinde Sayılan Hakları:

 • Kişisel veri sahibi, KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28 inci maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, aynı Kanun’un 11 inci maddesi çerçevesinde Üniversiteye başvurarak, kişisel verilerinin;
 • a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • e) Kanun’un 7 inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Aşağıdaki konulardaki çalışmalarınızı yetkinliğinizi açıklayacak şekilde özetleyiniz, Tüm alanlara veri girişi yapmanız gerekmez, ancak çalışma yaptığınız alanlarda projenin açıklaması, ekip-projedeki göreviniz, tasarım ve analizlerde kullandığınız programlar, yazılımlarda kullandığınız programlama dilleri ve bu program ve programlama dillerine hakimiyetiniz konularını mümkün olduğu kadar ayrıntılı açıklamanız faydalı olacaktır.
Aşağıdaki alanları kendi özellikleriniz ve hedefleriniz doğrultusunda mümkün olduğunca ayrıntıya girerek doldurunuz, kariyer hedeflerinizi veya edinmek istediğiniz tecrübeleri yazarken akademi, kamu, endüstri, bilişim sektörü, savunma sanayi gibi sektörel tercihleriniz varsa sebepleri ile açıklayınız.